Uslovi korišćenja

Portal Blic Oglasi (BlicOglasi.com) ni na koji način nije povezan sa vlasnicima i/ili redakcijom dnevnog lista Blic, niti sa kompanijom Ringier Axel Springer.

Za vreme korišćenja portala Blic Oglasi, primenjuju se ovde navedena Pravila i uslovi korišćenja, kao i svi važeći i primenjivi zakoni. Portal Blic Oglasi zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja u bilo kojem trenutku i bez prethodnog najavljivanja. Promene stupaju na snagu tek nakon njihovog objavljivanja.

Upotreba i zaštita podataka

Portal Blic Oglasi čuva u diskreciji privatne i poverljive informacije svojih korisnika i neće ih zloupotrebljavati. Prilikom korišćenja portala Blic Oglasi, dužni ste da osigurate potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dajete. BlicOglasi.com čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka oglašivača, tako da će oni biti korišćeni samo u svrhu spajanja oglašivača i posetilaca. Ipak, portal Blic Oglasi ne može garantovati da treća lica neće doći do tih informacija putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja portala Blic Oglasi.

Korišćenjem sajta Blic Oglasi saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu BlicOglasi.com upotrebi radi slanja poruke koju preko kontakt formulara iz objavljenog oglasa na portalu Blic Oglasi pošalju posetioci i u svrhu slanja ostalih obaveštenja.

Zaštita autorskih prava

Podaci na sajtu Blic Oglasi su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na sajt Blic Oglasi uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, slikovite sadržaje i druge grafičke prezentacije koje pripadaju sajtu Blic Oglasi te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača. Podaci se mogu koristiti samo na određeni način predviđen ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Korišćenje podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja sajta Blic Oglasi, postupate protivno Zakonu o autorskim i srodnim pravima i podležete sankcijama.

Posetioci portala ili korisnici usluga, koji na portalu ostavljaju bilo kakve podatke, komentare, upise i oglase su svesni da uneti materijal automatski postaje vlasništvo portala Blic Oglasi.

Blic Oglasi nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava, a eventualni primećeni prekršaj nam treba odmah prijaviti, kako bismo mogli adekvatno da reagujemo. Blic Oglasi ne snose nikakvu odgovornost i/ili izuzimaju se iz sudelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na protalu Blic Oglasi.

Isključenje iz upotrebe, nadoknada štete

Korišćenje portala Blic Oglasi je privilegija a ne pravo. Blic Oglasi zadržavaju pravo da u bilo kom trenutku mogu da bilo kom posetiocu oduzmu mogućnost pristupanja sajtu ili bilo kojem njegovom delu, odnosno da oduzmu pravo korišćenja bilo kog servisa ili usluge portala Blic Oglasi iz bilo kog razloga kojim se krše Pravila i uslovi korišćenja, na bilo koji način ometa rad portala ili na bilo koji način vređaju prava oglašivača i korisnika.

Blic Oglasi zadržavaju pravo da iz dalje upotrebe stranica sajta isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašćeno portal sajt Blic Oglasi, a naročito u smislu:

 • Kopiranja sadržaja objavljenog na portalu Blic Oglasi i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja.
 • Lobiranje oglašivača Blic Oglasi na oglašavanje na sličnim sajtovima, ili u drugim medijima oglašavanja, tako što ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge.

Blic Oglasi, uz isključenje takvog korisnika, mogu zahtevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Oglasi novih korisnika pre objavljivanja na sajtu prolaze kontrolu, i ukoliko su u skladu sa pravilima oglašavanja, korisnicima će biti omogućeno da automatski postavljaju oglase. Ukoliko se naknadnom kontrolom utvrdi da se postavljenim oglasima krši neko pravilo oglašavanja, Blic Oglasi zadržavaju pravo da oglase ne odobri, kao i da korisnicima uvede odobravanje oglasa pre postavljanja na sajtu ili trajno zabrani pristup nalogu.

Garancija

Blic Oglasi ne garantuju:

 • tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
 • nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
 • da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
 • da će treća strana legalno koristiti stranice Blic Oglasi celo vreme

Odgovornost

Blic Oglasi se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzimaju od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koje mogu nastati direktno ili posredno zbog:

 • Korišćenja portala Blic Oglasi
 • Korišćenja sajtova na koje vode linkovi sa portala Blic Oglasi
 • Informacija na portalu Blic Oglasi
 • Postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi sa informacijama na portalu Blic Oglasi
 • Upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo kojih od gore navedenih sajtova

Portal Blic Oglasi ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica na koje možemo dopustiti privremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze sa sajtom portalom Blic Oglasi, niti podržavanje takvih sajtova od strane portala Blic Oglasi.

Blic Oglasi mogu objaviti linkove prema drugim sajtovima, ali ne odgovaraju za usluge ili proizvode koji se na tim sajtovima nude.

Portal Blic Oglasi može biti povremeno nedostupan iz tehničkih razloga.

Blic Oglasi nisu odgovorni za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualne svojine.

Oglas

Prilikom objavljivanja oglasa na portalu Blic Oglasi, oglašivač dodeljuje pravo portalu Blic Oglasi da objavi informacije koje se odnose na predmet oglašavanja. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na portalu Blic Oglasi na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane portala Blic Oglasi. Blic Oglasi zadržavaju pravo da uređuju, izmenjuju ili brišu oglase koji ne zadovoljavaju propisane kriterijume, a naročito u sledećim slučajevima:

 • Kada je oglas predat u pogrešnu rubriku
 • Ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmenjenim uslovima...)
 • Kada je predmet oglašavanja, opis ili cena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna (podaci u oglasu nisu tačni; u opisu se navodi kontakt telefon; nerealna cena - npr. 1 euro; u oglasu stoji da je predmet oglašavanja prodat)
 • Kada su slike u oglasu neispravne (lošeg kvaliteta; sadrže kontakt telefon, naknadno dodat logotip drugog sajta ili firme, tekst - npr. prodato i sl.)
 • Kada predmet oglašavanja i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualne svojine
 • Kada predmet oglašavanja može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualne svojine trećeg lica
 • Kada predmet oglašavanja i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminišuće aspekte ili po srpskom zakonu nedopuštene i zabranjene materijale
 • Kada jedan oglas sadrži više predmeta oglašavanja ili usluga (više predmeta na slikama, u opisu oglasa i sl.)
 • Kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema portalu Blic Oglasi
 • Kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
 • Kada je cilj oglasa promovisanje firmi, direktno ili indirektno
 • Kada oglas na bilo koji način narušava kvalitet sadržaja portala Blic Oglasi

Korišćenjem portala Blic Oglasi saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni za popunjavanje Deklaracije o oglašavanju za oglase koja je kao obrazac propisana od strane Ministarstva trgovine i usluga i obavezan je dokument koji prati oglašavanje. Deklaracija o oglašavanju za oglase važi za neograničen broj objavljivanja oglasnih poruka. Oglašivač je saglasan i pristaje da se njegovo poslovno ime pravnog/fizičkog lica, sedište, matični broj, PIB i JMBG upotrebe u svrhu popunjavanja i štampanja Deklaracije o oglašavanju za oglase. Oglašivač je saglasan i pristaje da je njegova Deklaracija o oglašavanju za oglase punovažna bez pečata i potpisa.

Oglašavač je saglasan da:

 • će izbrisati sve podatke o oglasu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
 • neće koristiti portal Blic Oglasi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti odašiljati skrivene ili kodirane poruke
 • sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na portal Blic Oglasi postaju vlasništvo istog
 • osobe koje održavaju portal Blic Oglasi kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastati usled eventualnih grešaka nastalih prilikom automatske obrade podataka ili prikaza podataka.

Blic Oglasi ne učestvuju niti u jednom delu prodaje predmeta oglašavanja osim u smislu pružanja usluge korištenja portala Blic Oglasi kao mesta za trgovinu. Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavca i kupca. Blic Oglasi ne učestvuju niti u jednoj transakcijij između korisnika portala. Korisnici portala Blic Oglasi su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik te prihvataju da Blic Oglasi nemaju odgovornost ili obaveze za bilo kakve štetne posledice koje nastanu delovanjem korisnika.

Blic Oglasi ne prihvataju odgovornost niti garantuju za bilo koji predmet prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim predmetom, tačnost ili istinitost opisa, spremnost korisnika da izvrši transakciju.

Vlasnici portala Blic Oglasi zadržavaju pravo izmene sadržaja na portalu bez prethodne najave u bilo kom trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nisu odgovorni ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Korišćenjem portala Blic Oglasi korisnik potvrđuje da je upoznat sa Pravilima i uslovima korišćenja portala BlicOglasi.com i da ih u celosti prihvata.